EN: The main assumption was to refresh the brand image by designing a new sign with a more modern, sans-serif typography, which will be able to work both as a new identification, but also as a visual value in itself.

PL: Głównym założeniem było odświeżenie wizerunku marki poprzez zaprojektowanie nowego znaku z bardziej nowoczesną, bezszeryfową typografią, który będzie mógł pracować zarówno jako nowa identyfikacja, ale również jako walor wizualny sam w sobie.
Back to Top